OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (ŚL)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:  01.04.2019 – 31.03.2020 r.

Wartość projektu wynosi:  948 191,62 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE:  900 782,03 PLN

Cel główny: Wzrost możliwości zatrudnieniowych 60 osób (35K i 25M) w wieku 15-29 lat z terenu województwa śląskiego w okr. 01.04.2019 – 31.03.2020 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo śląskie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Uczestnikami projektu jest 60 osób pozostających bez pracy (35K i 25M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. (100% osób o niskich kwalifikacjach)

Uczestnikiem projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe,

3. Staże zawodowe,

4. Pośrednictwo pracy.

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski


Biuro Projektu:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. K. Darwina 17
43-603 Jaworzno

Kontakt:

tel. 728 450 317

e-mail: aleksandrapotoczek@letowskiconsulting.pl

email: kamea.projekty@gmail.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

ZAKOŃCZONY

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel