Bez barier (woj. lubelskie) Aktualny

Cel główny:

Wzrost aktywności zawodowej i społecznej w okr. od 01.05.2024 do 30.04.2025 r. przez min. 80% osób z grupy 44 osób (w tym 28K i 16M) biernych zawodowo w szczególności wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji tj. IŚR, programu aktywizacji społecznej i zawodowej, szkoleń pośrednictwa pracy, staży, opieki nad dziećmi i os. zależnymi


Grupa docelowa: 44 osób (w tym 28K i 16M) biernych zawodowo – w szczególności wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego


Zadania/Etapy:
1)Indywidualna Ścieżka Reintegracji
2)Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych
3)Wsparcie psychologa
4)Szkolenia cyfrowe
6)Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
7)Staże zawodowe
8)Indywidualne pośrednictwo pracy
9)Instytucjonalna opieka nad dziećmi i osobami zależnymi


Główne rezultaty:
-podjęcie zatrudnienia (w tym elastyczne formy) przez min. 25% UP
-poszukiwanie zatrudnienia przez min 50% UP
-uzyskanie kwalifikacji przez min. 80% UP
-poprawa sytuacji społecznej u min. 50% UP


Projekt jest zgodny z celem szczegółowym EFS+ dla Działanie FELU.08.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa: CP4.H – Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości
szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
STOWARZYSZENIEM „PRO FUTURO”

Biuro Projektu:

ul. Długa 5 pokój 96, 20-346 Lublin

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od g. 8.00 do g. 16.00
 

Kontakt:

tel. 506 827 360

email:

kamea.projekty@gmail.com

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze dla Lubelskiego w ramach naboru FELU.08.01-IP.02-001/23

Wartość projektu:  957 289,23 PLN.

 Dofinansowanie projektu: 909 424,76 PLN

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel