OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (MZ)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:  01.04.2019 – 31.10.2019 r.

Wartość projektu wynosi: 382 890,25 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE:  363745,73 PLN

Cel główny: Wzrost możliwości zatrudnieniowych 25 osób (15K i 10M) w wieku 15-29 lat z terenu województwa mazowieckiego w okr. 01.04.2019 – 31.10.2019 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo mazowieckie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Uczestnikami projektu jest 25 osób młodych pozostających bez pracy (15K i 10M) (osoby bierne zawodowo) niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. (stanowią 100% uczestników projektu).

Uczestnikiem projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe,

3. Staże zawodowe,

4. Pośrednictwo pracy.

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z 

ADVANCE Ewelina Podziomek


Biuro Projektu:

ul. Żeromskiego 94 pok. 206

26-600 Radom

Kontakt:

tel. 602 260 022

email: kamea.projekty@gmail.com

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel