Mobilnie i funkcjonalnie (Lub)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS Poddziałanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2021 r.

Wartość projektu wynosi:  934 374,48 PLN.

 Dofinansowanie projektu: 887 655,73 PLN

Cel główny:  

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.07.2020-30.06.2021r. grupy 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zagrożeni zwolnieniem i przewidziani do zwolnienia – poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Proj. jest skierowany do grup docelowych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład LOF, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (os. fiz.zamieszkujące na obszarze LOF zg. z KC).


Grupę docelową stanowi 60 osób: Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracu, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia mogą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej.

Główne zadania:

  1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym
  2. Wsparcie szkoleniowe
  3. Staże/praktyki zawodowe
  4. Pośrednictwo pracy

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
ADVANCE Ewelina Podziomek

Biuro Projektu:

ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od g. 8.00 do g. 16.00
 

Kontakt:

tel. 506 827 360

email:

kamea.projekty@gmail.com

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel