KATALOG POTRZEB ZAWODOWYCH (PK)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.01.2020 r.

Wartość projektu wynosi: 749 585,93 PLN.

 Dofinansowanie projektu z UE: 712 106,63 PLN

Cel główny: Wzrost możliwości zatrudnieniowych 50 osób (30K i 20M) w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego w okr. 01.02.2019 – 31.01.2020 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo podkarpackie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Uczestnikami projektu jest 50 osób pozostających bez pracy (30K i 20M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Uczestnikiem projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe,

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy.

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

Biuro Projektu: 

ul. Bardowskiego 1c

35-005 Rzeszów

Godziny pracy:

dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

Kontakt:

tel. 662 078 539

tel.  510 157 911

email: katalogpotrzebzawodowych@letowskiconsulting.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

ZAKOŃCZONY

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel