Nowy Start (KP)

Projekt realizowany jest przez KAMEA Paweł Kozarzewski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

CEL PROJEKTU:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.01.2021-31.12.2021r. grupy 80 osób z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (w tym 40K i 40M) poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej:

GRUPA DOCELOWA:

  1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 osób – kobiet i mężczyzn (40 kobiet
    i 40 mężczyzn) zamieszkałych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego znajdujący się w jednej z poniżej wskazanych grup:
  • osoby pracujące, przewidziane do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

Pracownik przewidziany do zwolnieniato pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej
w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który
w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z późn. zm.) lub zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

  • osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

Osoba zwolniona to osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę
z przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

WSPARCIE:

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

2. Szkolenia prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 913 481,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 817 325,57 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 96 155,95 PLN

ZAKOŃCZONY

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel