Otwarta ścieżka kariery (KP)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2020 r.

Wartość projektu wynosi: 838 267,12 PLN.

 Dofinansowanie projektu: 796 353,76 PLN

Cel główny: Wzrost możliwości zatrudnieniowych 60 osób (35K i 25M) w wieku 15-29 lat z terenu woj. kujawsko-pomorskiego w okr.
01.10.2019-30.09.2020 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Uczestnikami projektu jest 60 osób pozostających bez pracy (35K i 25M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Uczestnikiem projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Główne zadania:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe,

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy.

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
AKADEMICKIM STOWARZYSZENIEM INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Biuro Projektu:

ul. Fordońska 120, pokój nr 4, Bydgoszcz 85-739

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek od g. 8.00 do g. 16.00;
– czwartek od g. 10.00 do g. 18.00.
 

Kontakt:

tel. 537-824 -632

email:

info@asise.pl

lub

kamea.projekty@gmail.com

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel