NOWY START (KP) – rekrutacja

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem projektu, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Profil Uczestnika Projektu:

Projekt skierowany jest do 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn), zamieszkujących na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, które spełniają jeden z poniżej wskazanych warunków:

  • nie pracują w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
  • pracują i znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  1. spełnienie wymogów formalnych,
  2. zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów,
  3. za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna
    w składzie: menadżer projektu i menadżer operacyjny.

3. Organizator kwalifikuje uczestnika do projektu na podstawie złożonych przez niego oświadczeń, następnie dokłada wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

4.Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin projektu dostępne będą w biurze projektu oraz zamieszczone na stronie internetowej projektu z możliwością pobrania.

5. Dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać osobiście (w biurze projektu bądź podczas spotkań rekrutacyjnych) lub listownie. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów.

Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego oraz do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel