Gotowi na zmiany (kp)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 – 31.10.2020 r.

Wartość projektu wynosi:  913 350,00 PLN.

 Dofinansowanie projektu: 867 682,50 PLN

Cel główny:  Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okr.01.11.2019 – 31.10.2020 r. grupy 120 os. z terenu woj. kuj.-pom.(70K/50M) osób zatrudnionych na um. krótkoterminowych, pracujących w ramach um. cywilnoprawnych, ubogich pracujących-poprzez zastos. zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Grupę docelową stanowi 120 osób (70K i 50M) powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

• osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,

• pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,

• ubogich pracujących W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Główne zadania:

  1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym
  2. Wsparcie szkoleniowe
  3. Pośrednictwo pracy

Realizator: KAMEA Paweł Kozarzewski w partnerstwie z
AKADEMICKIM STOWARZYSZENIEM INICJATYW SPOŁECZNO-EDUKACYJNYCH

Biuro Projektu:

ul. Dworcowa 65, 88-110 Inowrocław

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek godz. 8 -16 

Kontakt:

tel. 52 357 62 15

email:

kamea.projekty@gmail.com

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 – EFS

ZAKOŃCZONY

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel